HomeGroupsTalkZeitgeist
This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Privacy Policy. Your use of the site and services is subject to these policies and terms.

Places: Mechelen, Antwerpen, België

Places by cover

1–7 of 61 ( next | show all )
 
 

Works (61)

TitlesOrder
Alfred Ost, Mechelen, De Dijle - De Beiaard by St. Vandenberghenot in English Common Knowledge
Antwerpen, Mechelen, Lier, Antwerpse Kempen & Scheldeland by Bartho Hendriksennot in English Common Knowledge
De beeldenstorm by J. Scheerdernot in English Common Knowledge
De Beeldenstorm van oproer tot opstand in de Nederlanden 1566 by Jan J. B. Kuipersnot in English Common Knowledge
Het begijnhof van Mechelen en zijn kerk by F. Vermuytennot in English Common Knowledge
The Belgian Contribution to the Second Vatican Council: International Research Conference at Mechelen, Leuven and Louvain-la-Neuve (September 12-16, 2005) ... Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium) by D. Donnellynot in English Common Knowledge
Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen arrondissement Mechelen by Willem Aertsnot in English Common Knowledge
Beschryving van Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout by Lodovico Guicciardininot in English Common Knowledge
De Boerenkrijg in Brabant 1798-1799, of De opstand van het jaar 7 in het Dijledepartement by Martens Eriknot in English Common Knowledge
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n 2 kanton Mechelen by Hilde Kennesnot in English Common Knowledge
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n Stad Mechelen by Michèle Eemannot in English Common Knowledge
Het Calvinistisch Bewind te Mechelen 1580-1585. by Guido Marnefnot in English Common Knowledge
Catechismus ofte Christelycke leeringe gedeylt in vyf deelen ende een-en-veertig lessen. Voor de catholycke jonckheydt van het arts-bisdom en alle andere bisdommen der provincien van Mechelennot in English Common Knowledge
Emilie Fresco. Redders en geredden in Mechelen tijdens de Tweede Wereldoorlog by Hanne Hellemansnot in English Common Knowledge
HET FISCALE VERMOGEN IN BRABANT, VLAANDEREN EN IN DE HEERLIJKHEID MECHELEN: de Honderdste Penning van de hertog van Alva by and Filip Vermeylen Peter Stabel, eds.not in English Common Knowledge
Flemish Cities Explored by Derek Blythnot in English Common Knowledge
Gids voor oud Mechelen by Marcel Kockennot in English Common Knowledge
De Habsburgers en Mechelennot in English Common Knowledge
De hemel in tegenlicht macht en devotie in het aartsbisdom Mechelen by Paul Vandenbroecknot in English Common Knowledge
Herderlyken brief gegeven door zijne eminentie den cardinael arts-bisschop van Mechelen, over de tydsomstandighedennot in English Common Knowledge
Herderlyken brief van den bisschop van Antwerpen, tot byvoegzel aen den geenen van den bisschop van Mechelennot in English Common Knowledge
Huurling in de lage landen 1572-1574 by Walter Morgannot in English Common Knowledge
Iconografie van de Leden van de Grote Raad van Mechelen by W Godennenot in English Common Knowledge
Inventarissen van de archieven van de jezuïeten te Antwerpen, Lier en Mechelen. (1526) 1562-1773 by Hendrik Callewiernot in English Common Knowledge
Kerk van de HH.Jan-Baptist en Jan Evangelist te Mechelen by Van Doorselaer G. Dr.not in English Common Knowledge
Korte uytbreydinge van den catechismus gedeeld in vyf deelen, en een en veertig lessen voor alle catholycke van het aertsbisdom en alle de andere bisdommen der provincie van Mechelen by Carolus Brackenot in English Common Knowledge
De laatste lotgevallen van Robert en Bertrand by Auctornot in English Common Knowledge
Een lelie onder de doornen, de edele, doorlugtige ende heylige maget Dympna, dogter van den konink van Yrlandt, patroonersse van de Vryheyd van Gheel, wiens leven ... hier in't kort beschreven is. Daer by gevoegd de litanie ... verscheyde gebedekens ... diversche geestelyk liedekens .... / By een vergaedert door Fr. Ludolphus Craeywinckel, canonink [!] Norbertyn, der abdye van Tongerloo, vicarius in't klooster van Leliendael, tot Mechelen by Joannes Ludolphus van Craeywinckelnot in English Common Knowledge
Luister en rampspoed van Mechelen ten tijde van Rembert Dodoens 1585-1985 by G Marnefnot in English Common Knowledge
Matsya by Sterre Carronnot in English Common Knowledge
Mechelen by Henri Installénot in English Common Knowledge
Mechelen by Marcel Kockennot in English Common Knowledge
Mechelen - hisorische Stedenatlas by Henri Installénot in English Common Knowledge
Mechelen in de Tweede Wereldoorlog (Het leven in een stad om en rond de Tweede Wereldoorlog) by Sabine Debooserenot in English Common Knowledge
Mechelen in oude prentkaarten deel 1 by Marcel Kockennot in English Common Knowledge
Mechelen in Oude Prentkaarten, deel 2 by Marcel Kockennot in English Common Knowledge
Mechelen kunst van de Middeleeuwen tot heden by Rudi De Metsnot in English Common Knowledge
Mechelen op Wielen, deel 2 by Werner Devroeynot in English Common Knowledge
Mechelen volgens Van Den Eynde by Marcel Kockennot in English Common Knowledge
Mechelen, oude hoofdstad van de Nederlanden by F. O. van Hamméenot in English Common Knowledge
Mechelen. Rijkdom en cultuur by Hein de Beldernot in English Common Knowledge
Michel Coxcie, pictor regis (1499-1592) : internationaal colloquium, Mechelen, 5 en 6 juni 1992 by Raphaël De Smedtnot in English Common Knowledge
De minderbroeders te Mechelen 1231-1981 by Ed. Gouverneurnot in English Common Knowledge
De muziek en tijd van Philippus de Monte Mechelen 1521-Praag 1603not in English Common Knowledge
Namen der straten van Mechelen en korte beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude gebouwen by W. Van Casternot in English Common Knowledge
De namen en de korte geschiedenis der huizen van Mechelen by Ad. Reydamsnot in English Common Knowledge
De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 de Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld by Anton van der Lemnot in English Common Knowledge
Overzettinge van de memorie om te doen herroepen de Publicatie van eenige exttracten van de wet van den 7. Vendemiaire 4. Jaer, dewelke geschied is in het Canton Mechelennot in English Common Knowledge
Patriciërs en ambachtslui in het Stadsbestuur te Mechelen onder Maria Theresia by Henri Installénot in English Common Knowledge
Remy C. Van de Kerckhove (1921 - 1958) een levensschets by Jeroen Van Der Auweranot in English Common Knowledge
Het ressort van Mechelen of de geschiedenis der gemeenten Heist-op-den-Berg, Boisschot, Hallaar en Gestel by Lodewijk Liekensnot in English Common Knowledge
Sint Rombouts Kathedraal Mechelen by VVV Mechelennot in English Common Knowledge
Spokerijen in de Witloofstreek (Brussel, Leuven, Mechelen) by André Ver Elstnot in English Common Knowledge
Steden en Landschappen, II Mechelen by Stan Leursnot in English Common Knowledge
Steden van België: Mechelen by Diversnot in English Common Knowledge
Twist-gezang tusschen den berg en het dal, geslist door jouffrouw Maria Anna van Hencxthoven, voórtijds novitie in d'abdye van 'sHertogen-dal op haere professie in het klooster, genaemt: den berg Thabor binnen Mechelen, op den zevensten january 1782 [...] Het zijn uw'broeder en zwagerin, | Die uyt genegentheyd en min | Dit twist-gezang u geéven; | En beyde wenschen, dat gy hier | In waere rust en in pla[i]sier | Zeer lang gezond moógt leéven.not in English Common Knowledge
Verleden en heden van de Mechelse C.V.P. De christen-democratie in het arrondissement Mechelen (1830-1988) by Herbert Crolnot in English Common Knowledge
Waar is de tijd - Mechelennot in English Common Knowledge
Het waer geluk aengetoond lof-digt aen jouffrouw, jouff. Clara Maria Josepha Dierckx uytsprekende haere openbaere belofte op het groot en wyt-beroemd beggyn-hof binnen de stad Mechelen den X. october, MDCCLXXV / [...] 't Wort u geschonken door broederlyke en susterlyke liefdenot in English Common Knowledge
Water in de straten van Mechelen, Historische tochten op de Dijle en de Vlietjes, II by Frans Berlemontnot in English Common Knowledge
De wyse arghlistigheyd des werelds gevlught en de waere wysheyd gesoght in de dwaesheyd van het cruys door den verstandigen en deugdryken jongelink broeder Michael Schotmans doende syne solemnele professie onder den regel van den H. en seraphinschen vader Franciscus in het clooster der eerw. paters minderbroeders binnen Mechelen 30 januarius 1778 / [...] Uw geschonken met waere broederlyke affectienot in English Common Knowledge

Related places

Related people/characters

Related events

Helpers

Luchtpint (102), westher (57), GwynethM (4), xaagmabag (3), kleh (1), TomCat14 (1), AnnemieC (1), wilboek (1), gust (1), stortemelk (1)
About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 137,402,080 books! | Top bar: Always visible