HomeGroupsTalkZeitgeist

Publisher Series: Kristlik Fryske folksbibleteek

Publisher Series by cover

1–8 of 18 ( next | show all )
 
 

Works (18)

TitlesOrder
Heidebern by P. de Jongnû. 16
The Pilgrim's Progress by John Bunyannû. 18
It goudene ûleboerd by G. Spaanderman-Wielinganû. 26
De ienlike wei by G. Lootsma-Smidstranû. 55
Romsicht by G. Lootsma-Smidstranû 79
Skrael earesalút by R. W. van Tuinen161
Hwer is it lok? by Jeltsje Leemburg190
Kristus foar Fryslân by Th. Bakker199
It Heitelân : hjirûnder, dêrboppe by Th. Bakker223
Robotania by Th. Mollinga234
Doe en no : kristlik-frysk! by Th. Bakker238
Mei myn hiele hert by Geartsje Dam245
Fjirtich jier kristlik-fryske striid by Th. Bakker259
God's Trombones: Seven Negro Sermons in Verse by James Weldon Johnsonnû. 393
In eigen teology? : Afrikaanske fragen yn it Frysk en yn it Saksysk by Hinne Wagenaarnû. 408
Kom oer it wetter by Piter Terpstra411
Brekpunt by Rommert Tjeerdsma437
Frij as de wyn by Rommert Tjeerdsmanû. 452

Related tags

Recommendations

Series description

Helpers

Rommert (21), 39again (3), geitebukkeskjegg (2), linnet54 (1), sturlington (1), stgeorge (1), inge87 (1), nicbarnard (1), marc.slingerland (1), LWBLibrary (1), PaulusK (1)
You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 117,108,113 books! | Top bar: Always visible