HomeGroupsTalkZeitgeist
Hide this

Results from Google Books

Click on a thumbnail to go to Google Books.

_ᯩ 㯱 by Ahmed Salama
Loading...

_ᯩ 㯱

by Ahmed Salama

MembersReviewsPopularityAverage ratingConversations
222,551,640 (3)None
Recently added bydinanabil, Dina_Nabil
PDF (2) (2)

None.

None
Loading...

Sign up for LibraryThing to find out whether you'll like this book.

No current Talk conversations about this book.

Showing 2 of 2
ϱϬɯ¤ ô_ôÄôöô  ¯¤ô㯤¯¬¯ø¯¤¯_ ôàôö ¯¤ô  ¯»¯_ôöôã ¯¤ôãô⯵¯µ ¯¤ô㯻ôâôãô_¯øô_¯© ôö ¯¤ôã¯ø¯±¯¤ôɯ¤ ¯¤ôãô ôɯáô_¯© ¯¤ôãôä ôô  ôɯ¬¯»ôį± , ôö ¯¤¯¡¯¤ ¯¤ô¯»¯±¯¦ô ¯¤ ¯¤ô  ô௡¯¤ ôàôö ¯¤ô㯤¯¬¯ø¯¤¯_ ôô ¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤ôã¯_ôÄôÉ ¯¬¯¤ô  ¯¤¯_ôɯø ¯_ô㯤ôɯ© ôôä "ôɯ_¯á¯© ¯¤ô㯱ôÉôã" ôį¤ô  ôɯ¬¯ø¯_¯¤

ôÉô  ¯¤ô㯵ô¯_¯¤¯» ¯¤ô㯤ôöôãôä ¯»ô ôà¯ø¯» ôö ¯¤¯¨¯¬¯±¯» ô ô¯_ôä ¯¬¯¤ô ô௤ ô⯵ôà ¯¤¯¨¯±ôä ô㯬¯áôã ôÉô ô¯µôã ¯_ô  ¯¤ôãôɯ¯»ôɯ_ ôɯøôÉô  ôãôãôâôàôö¯© ¯»¯¤¯±ôÄ ôãôã¯á¯¬ , ô ôö¯_ ôɯ_¯¬¯¬ ¯_ô ¯ø ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ô㯫¯¬¯¤¯¬ ¯¤ôãôɯµ¯±ô_ô_ô  ¯_¯¤¯øôà ¯¬ô_¯±¯_ôÉôö¯¤ ôô_ôà ôãôɯ_¯¤¯» ôÉô  ¯¡¯¤¯»ôàôÉ ¯_ôä ôɯ¤ ¯«¯¨¯µô_¯© ¯¤ô㯬¯áô㯩 ¯_ô ¯ø ôɯ_¯üôÉ ¯¤ôãôį¤¯»¯¬¯¤¯» ¯¤ô㯫¯¤¯¬¯¤¯» ôàôö ô ôÉôö¯¡¯Â ¯¤ô㯬ô ¯» ¯¤ôãôɯ»¯_¯±¯±¯© ¯¤ô㯼¯¤¯¦¯¬¯© ¯_ôãôä ¯¤ôãôɯ¯»ôɯ_ ôö ¯¤ô㯻ô⯤ôãô_¯ø , ô ôö¯_ ôÉô  ¯¤ô㯤¯_ô⯤¯á ¯_ôãôä ¯¤ôãô ô¯_...ôö ¯¬¯üôàôö¯± ¯«¯¨¯µô_¯© ¯¤ô㯵¯øô_ôâ ¯¤ôãôɯ_ô_¯_ôä ¯¤¯_¯ø¯¤¯ø¯» ôɯ_¯«¯±¯¤¯» ¯¤ôãô ôɯáô_¯© ôö ¯øôâ ¯¤ôã¯Â¯±¯_ ôôä ¯¡ôàô ôä

ôãôÄô  -¯_ôãôä ¯¤ô㯤ôâôã ôôä ¯_¯¤ô㯻ô ¯¤ ¯¤ôãô_ôöôÉ- ¯¤ô㯤ô ¯á¯¬¯¤¯_ ¯¤ô㯤ôöôã ôãôÉ ô_¯øôÉ , ¯»ôãôÄ ¯¤ôãô⯵¯© ¯¤ô㯻ôâôãô_¯øô_¯© ôÉô  ¯¤ôãô ¯ü¯±¯© ¯¤ô㯤ôöôãôä ¯»¯»¯_ôöôã ôö ¯»¯»¯¬¯øôã ¯¬¯¤¯ø¯¨¯¤ôã ¯_ô ¯¤¯µ¯± ¯Â¯øô_¯ø¯© ¯»¯_¯áôä ¯¤ôãô⯵ôà ¯øôɯ¤¯Á ¯Â¯øô_¯ø¯© ôö ¯»¯¬¯_¯± ¯¬ô௤ ¯¬¯_ô_¯ø¯¤ ¯_ô  ¯±ôɯ¤ôã ¯¤ôãô ôɯáô_¯© ¯¤ôãôɯ»¯_¯±ôį©

¯¤ôã¯_ô㯤ô⯩ ¯¤ôã¯Â¯øô_¯ø¯© -¯¬ôã ôö ¯¤ôãôɯ¬¯»ôį±¯©- ¯¬ô_ô  ¯_ôãôÉôä ôö ôÉô ô_¯± ôàôä ôôä ¯_¯ø ¯¡¯¤¯»ôà ¯«¯_ ôɯÇô_¯± ôãô㯤ô௻ôɯ¤ôÉ ôö ôɯ¨¯»ôãô ¯_ô  ô ôÉôö¯¡¯Â ¯_ô㯤ô⯩ ¯¤ô㯬ô ¯» ¯¤ôãôɯ_ôãôɯ© ôö ¯¤ô㯫¯¤¯¬ ¯¤ôãôɯ_ô_¯_ôä ¯¤ôãôɯ_¯»¯¤¯ø¯© ôö ôÄôöô  ¯¤ô ô ¯¤ ôɯ_¯±ôô ¯¤¯« ¯¤ôãô㯼¯_ ôôä ¯¤ôãô ô௤ô_¯© ¯«¯_ ¯¤¯_¯_¯øô ôä ¯Â¯ø¯¤ , ¯_ô㯤ô⯩ ¯_ô௱¯© ôö ¯_ôö¯Âô௤ ô⯵ô_¯± ¯¤ôã¯_ôà¯ø ô ôÉôö¯¡¯Â ¯¤¯¨¯± ¯_ôãôä ¯¤ô㯤¯¦¯¤ô¯¤¯» ¯¤ô㯻ôä ¯»¯Â¯_ôã ôÉô  ¯¤ôãô ¯µ ôÉôÉô_¯_

ôö ôɯ±¯© ¯¤¯¨¯±ôä ôį»¯Â¯±¯¬¯»ôä ôɯ_ "ô ôâ¯á¯© ¯¤ôãô ôö¯±" ¯»¯£¯»ôä ¯¤ôãôãôɯ_¯¤¯» ¯¤ô㯵ôöôô_¯© ôɯ»¯¬¯¤¯_¯ø¯© ôö ¯»¯Â¯øô ôä ¯¤¯¬¯_¯± ¯¬ô_ô  ¯¤ô㯵ô¯_¯¤¯» ôã¯_ôãôä ¯¤¯üô¯± ¯¬ôãôɯ_¯© ¯¤¯¨¯±ôä ¯_ô  ¯¤ôàôã ¯¤ôã¯_¯¬ , ô¯¤¯_¯»¯Â¯_ôã ¯üôàôö¯± ¯_ô௱¯© ô¯±¯¬ôɯ¤ ô ¯_¯µôã ¯_ôãôä ¯»ôãôÉô_¯_ ¯µôöôôä ¯_¯¡¯¬ ¯¤¯¨¯±

ôö ¯á¯¬¯_¯¤ ô_¯¤ ¯¬¯¨¯» ôÉô  ôį¤ô  ¯¼ô㯤ô ôį»¯¤¯¬ôà ôÉô  ¯¤¯µ¯ø¯¤¯± ¯¤¯_ôɯø ôɯ±¯¤¯ø ô¯¤ô㯱¯¤¯Âôã ¯«¯_ô ¯¤ ¯¤ôö ¯¤¯¬ô_ô ¯¤ ôÉôÉô_¯_ ôôä ¯¤ô㯤¯¼ôãôôà

ôÄôã ¯øôà ôį¤ô  ôö¯Âôà ¯_¯¬ôä ôãôã¯_ôÉôã ôö ôã¯_¯ø ¯¤¯¨¯± ôį¤ôÉ ¯µô¯_¯© ôį¤ô  ¯¤ô㯻ôâô_ô_ôÉ 4 ô ¯ÂôöôÉ , ôãôÄô  ôôä -¯±¯£ô_ôä- ¯¤ôãô ô௤ô_¯© ôãôÉ ¯»ôÄô  ¯_ôãôä ¯¤ôãôɯ_¯»ôöôä ¯»ôɯ¤ôɯ¤ ¯_¯»ôä ôãôö ôį¤ô ¯» ôÉô¯»ôö¯_ôà ôį¤ô  ôàô_ôÄôöô  ¯¤ô¯¦ôã ¯¬¯¤ôãô ¯_¯¬¯© ôãôä , ô ô௤ô_¯© ôɯ¬¯»¯_¯±¯© ôã¯_ô௱¯© ôö ôÉô ô_¯± ôö "ôɯ»ôÄôãô¯©" ôã¯_¯¬ô_¯¬¯© ôö ô ôö¯±

ôÉô  ¯¤ôã¯ÂôÉôã ¯¤ôãôãôä ¯_¯Â¯¬¯»ôä

‰Ûϯ£¯_¯¬ ¯¤ôãôâ¯á¯¤¯±¯¤¯» ôö ¯¤ô㯣ôɯ¤ôÄô  ¯¤ôã¯_¯¤ôɯ© ôôâ¯á ô㯤ôɯ»ô㯤¯_ô௤ ¯¬¯¤ô㯼¯±¯¬¯¤¯Á ¯¤ôãôɯ±ô_¯_ô_ô  ¯¤ô㯡ô_ô  ô㯤 ô_¯áô㯬ôöô  ¯«¯_ ôö ô㯤 ô_ô ¯»¯ü¯±ôöô  ôÉô ôä ¯¤ôįǯ± ôÉô  ¯µôɯ»ôä‰Û

"ôÄôã ¯¤ôãô ¯¤¯_ ¯áô_¯¬ôöô  ô_¯¤ ¯_ô௱¯©, ôÄôã ¯¤ôãô ¯¤¯_ ¯áô_¯¬ôöô . ¯¤ô㯤 ôÉô  ¯¤¯±¯¤¯ø ¯¤ôãôãôà"


************************
ôãô㯻¯_ôÉô_ôã
http://www.4shared.com/get/WKfo79rCce/__online.html

¯±ô¯_: ¯¤ôãôÉôį»¯¬¯© ¯¤ôã¯_¯±¯¬ô_¯©
( )
  dinanabil | Feb 28, 2014 |
ϱϬɯ¤ ô_ôÄôöô  ¯¤ô㯤¯¬¯ø¯¤¯_ ôàôö ¯¤ô  ¯»¯_ôöôã ¯¤ôãô⯵¯µ ¯¤ô㯻ôâôãô_¯øô_¯© ôö ¯¤ôã¯ø¯±¯¤ôɯ¤ ¯¤ôãô ôɯáô_¯© ¯¤ôãôä ôô  ôɯ¬¯»ôį± , ôö ¯¤¯¡¯¤ ¯¤ô¯»¯±¯¦ô ¯¤ ¯¤ô  ô௡¯¤ ôàôö ¯¤ô㯤¯¬¯ø¯¤¯_ ôô ¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤ôã¯_ôÄôÉ ¯¬¯¤ô  ¯¤¯_ôɯø ¯_ô㯤ôɯ© ôôä "ôɯ_¯á¯© ¯¤ô㯱ôÉôã" ôį¤ô  ôɯ¬¯ø¯_¯¤

ôÉô  ¯¤ô㯵ô¯_¯¤¯» ¯¤ô㯤ôöôãôä ¯»ô ôà¯ø¯» ôö ¯¤¯¨¯¬¯±¯» ô ô¯_ôä ¯¬¯¤ô ô௤ ô⯵ôà ¯¤¯¨¯±ôä ô㯬¯áôã ôÉô ô¯µôã ¯_ô  ¯¤ôãôɯ¯»ôɯ_ ôɯøôÉô  ôãôãôâôàôö¯© ¯»¯¤¯±ôÄ ôãôã¯á¯¬ , ô ôö¯_ ôɯ_¯¬¯¬ ¯_ô ¯ø ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ô㯫¯¬¯¤¯¬ ¯¤ôãôɯµ¯±ô_ô_ô  ¯_¯¤¯øôà ¯¬ô_¯±¯_ôÉôö¯¤ ôô_ôà ôãôɯ_¯¤¯» ôÉô  ¯¡¯¤¯»ôàôÉ ¯_ôä ôɯ¤ ¯«¯¨¯µô_¯© ¯¤ô㯬¯áô㯩 ¯_ô ¯ø ôɯ_¯üôÉ ¯¤ôãôį¤¯»¯¬¯¤¯» ¯¤ô㯫¯¤¯¬¯¤¯» ôàôö ô ôÉôö¯¡¯Â ¯¤ô㯬ô ¯» ¯¤ôãôɯ»¯_¯±¯±¯© ¯¤ô㯼¯¤¯¦¯¬¯© ¯_ôãôä ¯¤ôãôɯ¯»ôɯ_ ôö ¯¤ô㯻ô⯤ôãô_¯ø , ô ôö¯_ ôÉô  ¯¤ô㯤¯_ô⯤¯á ¯_ôãôä ¯¤ôãô ô¯_...ôö ¯¬¯üôàôö¯± ¯«¯¨¯µô_¯© ¯¤ô㯵¯øô_ôâ ¯¤ôãôɯ_ô_¯_ôä ¯¤¯_¯ø¯¤¯ø¯» ôɯ_¯«¯±¯¤¯» ¯¤ôãô ôɯáô_¯© ôö ¯øôâ ¯¤ôã¯Â¯±¯_ ôôä ¯¡ôàô ôä

ôãôÄô  -¯_ôãôä ¯¤ô㯤ôâôã ôôä ¯_¯¤ô㯻ô ¯¤ ¯¤ôãô_ôöôÉ- ¯¤ô㯤ô ¯á¯¬¯¤¯_ ¯¤ô㯤ôöôã ôãôÉ ô_¯øôÉ , ¯»ôãôÄ ¯¤ôãô⯵¯© ¯¤ô㯻ôâôãô_¯øô_¯© ôÉô  ¯¤ôãô ¯ü¯±¯© ¯¤ô㯤ôöôãôä ¯»¯»¯_ôöôã ôö ¯»¯»¯¬¯øôã ¯¬¯¤¯ø¯¨¯¤ôã ¯_ô ¯¤¯µ¯± ¯Â¯øô_¯ø¯© ¯»¯_¯áôä ¯¤ôãô⯵ôà ¯øôɯ¤¯Á ¯Â¯øô_¯ø¯© ôö ¯»¯¬¯_¯± ¯¬ô௤ ¯¬¯_ô_¯ø¯¤ ¯_ô  ¯±ôɯ¤ôã ¯¤ôãô ôɯáô_¯© ¯¤ôãôɯ»¯_¯±ôį©

¯¤ôã¯_ô㯤ô⯩ ¯¤ôã¯Â¯øô_¯ø¯© -¯¬ôã ôö ¯¤ôãôɯ¬¯»ôį±¯©- ¯¬ô_ô  ¯_ôãôÉôä ôö ôÉô ô_¯± ôàôä ôôä ¯_¯ø ¯¡¯¤¯»ôà ¯«¯_ ôɯÇô_¯± ôãô㯤ô௻ôɯ¤ôÉ ôö ôɯ¨¯»ôãô ¯_ô  ô ôÉôö¯¡¯Â ¯_ô㯤ô⯩ ¯¤ô㯬ô ¯» ¯¤ôãôɯ_ôãôɯ© ôö ¯¤ô㯫¯¤¯¬ ¯¤ôãôɯ_ô_¯_ôä ¯¤ôãôɯ_¯»¯¤¯ø¯© ôö ôÄôöô  ¯¤ô ô ¯¤ ôɯ_¯±ôô ¯¤¯« ¯¤ôãô㯼¯_ ôôä ¯¤ôãô ô௤ô_¯© ¯«¯_ ¯¤¯_¯_¯øô ôä ¯Â¯ø¯¤ , ¯_ô㯤ô⯩ ¯_ô௱¯© ôö ¯_ôö¯Âô௤ ô⯵ô_¯± ¯¤ôã¯_ôà¯ø ô ôÉôö¯¡¯Â ¯¤¯¨¯± ¯_ôãôä ¯¤ô㯤¯¦¯¤ô¯¤¯» ¯¤ô㯻ôä ¯»¯Â¯_ôã ôÉô  ¯¤ôãô ¯µ ôÉôÉô_¯_

ôö ôɯ±¯© ¯¤¯¨¯±ôä ôį»¯Â¯±¯¬¯»ôä ôɯ_ "ô ôâ¯á¯© ¯¤ôãô ôö¯±" ¯»¯£¯»ôä ¯¤ôãôãôɯ_¯¤¯» ¯¤ô㯵ôöôô_¯© ôɯ»¯¬¯¤¯_¯ø¯© ôö ¯»¯Â¯øô ôä ¯¤¯¬¯_¯± ¯¬ô_ô  ¯¤ô㯵ô¯_¯¤¯» ôã¯_ôãôä ¯¤¯üô¯± ¯¬ôãôɯ_¯© ¯¤¯¨¯±ôä ¯_ô  ¯¤ôàôã ¯¤ôã¯_¯¬ , ô¯¤¯_¯»¯Â¯_ôã ¯üôàôö¯± ¯_ô௱¯© ô¯±¯¬ôɯ¤ ô ¯_¯µôã ¯_ôãôä ¯»ôãôÉô_¯_ ¯µôöôôä ¯_¯¡¯¬ ¯¤¯¨¯±

ôö ¯á¯¬¯_¯¤ ô_¯¤ ¯¬¯¨¯» ôÉô  ôį¤ô  ¯¼ô㯤ô ôį»¯¤¯¬ôà ôÉô  ¯¤¯µ¯ø¯¤¯± ¯¤¯_ôɯø ôɯ±¯¤¯ø ô¯¤ô㯱¯¤¯Âôã ¯«¯_ô ¯¤ ¯¤ôö ¯¤¯¬ô_ô ¯¤ ôÉôÉô_¯_ ôôä ¯¤ô㯤¯¼ôãôôà

ôÄôã ¯øôà ôį¤ô  ôö¯Âôà ¯_¯¬ôä ôãôã¯_ôÉôã ôö ôã¯_¯ø ¯¤¯¨¯± ôį¤ôÉ ¯µô¯_¯© ôį¤ô  ¯¤ô㯻ôâô_ô_ôÉ 4 ô ¯ÂôöôÉ , ôãôÄô  ôôä -¯±¯£ô_ôä- ¯¤ôãô ô௤ô_¯© ôãôÉ ¯»ôÄô  ¯_ôãôä ¯¤ôãôɯ_¯»ôöôä ¯»ôɯ¤ôɯ¤ ¯_¯»ôä ôãôö ôį¤ô ¯» ôÉô¯»ôö¯_ôà ôį¤ô  ôàô_ôÄôöô  ¯¤ô¯¦ôã ¯¬¯¤ôãô ¯_¯¬¯© ôãôä , ô ô௤ô_¯© ôɯ¬¯»¯_¯±¯© ôã¯_ô௱¯© ôö ôÉô ô_¯± ôö "ôɯ»ôÄôãô¯©" ôã¯_¯¬ô_¯¬¯© ôö ô ôö¯±

ôÉô  ¯¤ôã¯ÂôÉôã ¯¤ôãôãôä ¯_¯Â¯¬¯»ôä

‰Ûϯ£¯_¯¬ ¯¤ôãôâ¯á¯¤¯±¯¤¯» ôö ¯¤ô㯣ôɯ¤ôÄô  ¯¤ôã¯_¯¤ôɯ© ôôâ¯á ô㯤ôɯ»ô㯤¯_ô௤ ¯¬¯¤ô㯼¯±¯¬¯¤¯Á ¯¤ôãôɯ±ô_¯_ô_ô  ¯¤ô㯡ô_ô  ô㯤 ô_¯áô㯬ôöô  ¯«¯_ ôö ô㯤 ô_ô ¯»¯ü¯±ôöô  ôÉô ôä ¯¤ôįǯ± ôÉô  ¯µôɯ»ôä‰Û

"ôÄôã ¯¤ôãô ¯¤¯_ ¯áô_¯¬ôöô  ô_¯¤ ¯_ô௱¯©, ôÄôã ¯¤ôãô ¯¤¯_ ¯áô_¯¬ôöô . ¯¤ô㯤 ôÉô  ¯¤¯±¯¤¯ø ¯¤ôãôãôà"


************************
ôãô㯻¯_ôÉô_ôã
http://www.4shared.com/get/WKfo79rCce/__online.html

¯±ô¯_: ¯¤ôãôÉôį»¯¬¯© ¯¤ôã¯_¯±¯¬ô_¯©
( )
  Dina_Nabil | Feb 28, 2014 |
Showing 2 of 2
no reviews | add a review
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Series (with order)
Canonical title
Original title
Alternative titles
Original publication date
People/Characters
Important places
Important events
Related movies
Awards and honors
Epigraph
Dedication
First words
Quotations
Last words
Disambiguation notice
Publisher's editors
Blurbers
Publisher series
Original language

References to this work on external resources.

Wikipedia in English

None

Book description
Haiku summary

No descriptions found.

No library descriptions found.

Quick Links

Swap Ebooks Audio

Popular covers

None

Rating

Average: (3)
0.5
1
1.5
2
2.5
3 2
3.5
4
4.5
5

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 120,806,905 books! | Top bar: Always visible