HomeGroupsTalkZeitgeist
Hide this

Results from Google Books

Click on a thumbnail to go to Google Books.

_ by  _
Loading...

_

by _

MembersReviewsPopularityAverage ratingConversations
222,551,640 (4)None
Recently added bydinanabil, Dina_Nabil

None.

None
Loading...

Sign up for LibraryThing to find out whether you'll like this book.

No current Talk conversations about this book.

Showing 2 of 2
http://suchasmallaffairs.blogspot.com/2012/03/blog-post_22.html
_¯¤ ôãô௤ ôÉô  ¯±ôö¯¤ô_ôà¯Ù¯Ù!!!...ôàôį¡¯¤ ôį¤ô ¯» ¯ÂôÉô㯻ôä ¯¤ôãôÉô㯨¯µôà ôãô௡ôà ¯¤ô㯱ôö¯¤ô_ôà ¯¤ôãôÉôã¯_ôÉô_ôà

ô_¯£¯¨¯¡ôÄ ¯Âôö¯±¯Â ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯¤ôãôä ¯_¯¤ôãôÉ ô_¯¬¯øôö ôãôÄ ôÉô  ¯¤ôãôöôàôãôà ¯¤ô㯤ôöôãôä ¯«¯øô_¯ø ¯¤ô㯻¯_ôɯ» ôö ¯¤ôãôɯ_¯¤ô¯üôà ¯¬ôã ôö ¯¤ôãôÉôãôã ôö ô_¯_¯»ôɯ± ô௡¯¤ ¯¤ôã¯_¯¤ôãôÉ ¯¤ô㯱¯»ô_¯¬ ô⯱¯¤¯¬ôà ¯¤ôãôɯ_ôà ¯µô¯_ôà ôö ô_¯»¯¨ôãôã ¯¡ôãôÄ ¯¬¯_¯¦ ôãôɯ_¯¤¯» ¯¤ô㯤¯Ç¯¤¯±ôà ....ôö ôãôÄô  ôɯ¤ ¯¤ô  ¯»¯»¯_ôö¯ø ¯_ôãôä ô௡¯¤ ¯¤ôã¯_¯¤ôãôÉ ôö ¯»¯»¯_ôÉôãôà ¯¤ô㯤 ôö ôâ¯ø ¯¤ô ôâô㯬 ¯±¯£¯_¯¤ ¯_ôãôä ¯_ô⯬ ¯¬ô㯤 ôàôö¯¤¯øôà ¯¤ôö ôÉôö¯¤¯±¯¬ôà ...ô௡¯¤ ¯¤ô㯻¯¼ô_ô_¯± -¯¤ô㯡ôä ôãô  ¯¤¯¬ôö¯_ ¯¬¯¤¯_¯±¯¤¯±ôà-ô_¯»¯±ôÄôÄ ¯ø¯¤¯_¯¨ ôö ôɯ»¯_¯¬ ôö ô¯¤ôâ¯ø ô㯻ôö¯¤¯_ô ôÄ ôãô¯»¯±ôà ôãô_¯_¯» ¯¬¯¤ôãôâôãô_ôãôà...ôö ôɯ¤ ¯¤ô  ¯»¯»¯_ô  ôö ¯»ôôàôÉ ¯¤ô_ô  ¯¤ô ¯» ¯¤ô㯤 ôö ôâ¯ø ô ¯_ô㯻 ¯¤ôãôä ¯¤ôã¯ø¯±¯Â ¯¤ô㯤¯_ôôã ô㯻¯±ôä ôɯ¤ ôãôÉ ¯»¯»ôöôâ¯_ôà ¯¤¯¬¯ø¯¤...ôö ôàôį¡¯¤ ¯»¯_¯»ôɯ± ¯¤ô㯱ôö¯¤ô_ôà ¯µ¯_ôö¯ø¯¤ ôö ô௬ôö¯á¯¤ ôÉôɯ»¯_¯¤ ôɯ_ ¯¤¯¦¯¤ôôà ¯_ô ¯¤¯µ¯± ¯¤ô㯻ôôÄô_¯± ôö ¯¤ôãôɯ_¯¦ô㯤¯» ¯¤ôã¯øô_ô ô_ôà

¯¤ôã¯_ôâô_ôâôà ¯¤ô ôä ôãôÉ ¯¤¯»ôöôâ¯_ ¯¤ô  ô_ôà¯øô_ô ôä ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯±ôö¯¤ô_ôà ôɯ»ôâô ôà ¯ø¯±¯¤ôÉô_¯¤ ¯¬ô௡¯¤ ¯¤ôãôɯ_¯»ôöôä ...ô㯤ô  ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ôàô ¯¤ ôãô_¯_¯» ¯¤ôö¯±ôöô_ôã 1984 ¯¤ôö ôɯ_¯±¯_ôà ¯¤ôã¯_ô_ôö¯¤ô ¯¤¯» ôöô㯤 ¯_¯»ôä ¯¤ô㯵¯_ôö¯ø ¯¤ôãôä ¯¤ôãôàôö¯¤¯Á ¯¬ôã ôàôö ôɯ_ôãô ô㯱ôö¯¤ô_ôà ¯áôöô_ôãôà ¯»¯_ôöôä ¯¤ôãôįÇô_¯± ôÉô  ¯¤ô㯨¯áôö¯á ¯¤ôã¯ø¯±¯¤ôÉô_ôà ôö ôãô_¯_ ôɯ¯±¯ø ¯»ôâ¯øô_ôÉ ô㯱ôɯ_ô_ôà ôɯáôãôâôà

ô_¯¬¯±¯_ ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ôį_¯¤¯ø¯»ôà ôôä ¯¤ô㯻¯µôöô_¯± ôö ¯¤ô㯻¯«¯¬ô_ô௤¯» ôôàôö ô㯤 ô_ôɯ± ¯«¯_ ¯¤ôö ¯_¯ø¯Ç ¯øôöô  ôö¯µôôà ¯¬¯»¯øôâô_ôâ ôį¬ô_¯± ôö ôį£ô ôÄ ¯»¯±¯¤ôà

¯ø¯¤¯_ôɯ¤ ôɯ¤ ¯¤¯±¯¬¯á ¯Âôö¯±¯Â ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯¬ô௤ô ¯±ô_ôÄ ¯¤¯¬¯_ô  -ôö ôâ¯ø ô_ôÄôöô  ¯±¯¬¯áôä ¯¼¯¬ô_¯¤- ôôä ¯¤ô  ôÄôãô_ôàôɯ¤ ô_ôį±ôà ¯¤ô㯤ôö¯Ç¯¤ô  ôö ôã¯_¯» ¯¤¯_ô ôä ô௡¯¤ ¯¬¯¤ô㯤ôö¯Ç¯¤ô  ôàôä ¯¤ô㯤¯µô ¯¤ôÉ ¯¬ôã ¯¤¯_ô ôä ôÄôã ôɯ¤ ôàôö ¯»¯¤¯¬ôöôà ôɯ_¯±ôÉ ô_¯_ô㯬 ¯¤ô㯤ô ¯_¯¤ô  ôɯ»¯_¯»ôà ôö ¯_¯±ô_¯»ôà ôö ô_¯«ôÉôã ¯_¯»ôä ¯±¯Â¯¤ôã ¯¤ôã¯øô_ô  ôö ¯¤ôãôɯ¯»ôɯ_ ¯¤ôãôɯ¨ôÉôãôä ¯¤ô㯻¯¤ôôà ôö ¯¤ôãôâôö¯¤ô ô_ô  ¯¤ô㯤¯Â¯»ôɯ¤¯_ô_ôà ¯¤ôãôɯ¯_ôôà ôö ô_¯¦¯¤ô ¯¬¯¤ôãô ¯_¯¬ôà ôã ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯¤ô㯤ô ¯üôÉôà ¯¤ôã¯_ô_¯¤¯_ô_ôà ¯¤ô㯫ôÉôöôãô_ôà ¯¤ô㯻ôä ¯»¯_ô㯬 ¯¤ô㯤ô ¯_¯¤ô  ¯»ô¯±¯øôà ôö ¯±¯¤¯_¯»ôà ôö ¯¤ô㯤ôàôÉ ¯_¯±ô_¯»ôà

¯±ôö¯¤ô_ôà ôÉôɯ»¯_ôà ...¯¤¯±¯«¯_ô௤ ¯ø¯¤¯_ôɯ¤
( )
  dinanabil | Feb 28, 2014 |
http://suchasmallaffairs.blogspot.com/2012/03/blog-post_22.html
_¯¤ ôãô௤ ôÉô  ¯±ôö¯¤ô_ôà¯Ù¯Ù!!!...ôàôį¡¯¤ ôį¤ô ¯» ¯ÂôÉô㯻ôä ¯¤ôãôÉô㯨¯µôà ôãô௡ôà ¯¤ô㯱ôö¯¤ô_ôà ¯¤ôãôÉôã¯_ôÉô_ôà

ô_¯£¯¨¯¡ôÄ ¯Âôö¯±¯Â ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯¤ôãôä ¯_¯¤ôãôÉ ô_¯¬¯øôö ôãôÄ ôÉô  ¯¤ôãôöôàôãôà ¯¤ô㯤ôöôãôä ¯«¯øô_¯ø ¯¤ô㯻¯_ôɯ» ôö ¯¤ôãôɯ_¯¤ô¯üôà ¯¬ôã ôö ¯¤ôãôÉôãôã ôö ô_¯_¯»ôɯ± ô௡¯¤ ¯¤ôã¯_¯¤ôãôÉ ¯¤ô㯱¯»ô_¯¬ ô⯱¯¤¯¬ôà ¯¤ôãôɯ_ôà ¯µô¯_ôà ôö ô_¯»¯¨ôãôã ¯¡ôãôÄ ¯¬¯_¯¦ ôãôɯ_¯¤¯» ¯¤ô㯤¯Ç¯¤¯±ôà ....ôö ôãôÄô  ôɯ¤ ¯¤ô  ¯»¯»¯_ôö¯ø ¯_ôãôä ô௡¯¤ ¯¤ôã¯_¯¤ôãôÉ ôö ¯»¯»¯_ôÉôãôà ¯¤ô㯤 ôö ôâ¯ø ¯¤ô ôâô㯬 ¯±¯£¯_¯¤ ¯_ôãôä ¯_ô⯬ ¯¬ô㯤 ôàôö¯¤¯øôà ¯¤ôö ôÉôö¯¤¯±¯¬ôà ...ô௡¯¤ ¯¤ô㯻¯¼ô_ô_¯± -¯¤ô㯡ôä ôãô  ¯¤¯¬ôö¯_ ¯¬¯¤¯_¯±¯¤¯±ôà-ô_¯»¯±ôÄôÄ ¯ø¯¤¯_¯¨ ôö ôɯ»¯_¯¬ ôö ô¯¤ôâ¯ø ô㯻ôö¯¤¯_ô ôÄ ôãô¯»¯±ôà ôãô_¯_¯» ¯¬¯¤ôãôâôãô_ôãôà...ôö ôɯ¤ ¯¤ô  ¯»¯»¯_ô  ôö ¯»ôôàôÉ ¯¤ô_ô  ¯¤ô ¯» ¯¤ô㯤 ôö ôâ¯ø ô ¯_ô㯻 ¯¤ôãôä ¯¤ôã¯ø¯±¯Â ¯¤ô㯤¯_ôôã ô㯻¯±ôä ôɯ¤ ôãôÉ ¯»¯»ôöôâ¯_ôà ¯¤¯¬¯ø¯¤...ôö ôàôį¡¯¤ ¯»¯_¯»ôɯ± ¯¤ô㯱ôö¯¤ô_ôà ¯µ¯_ôö¯ø¯¤ ôö ô௬ôö¯á¯¤ ôÉôɯ»¯_¯¤ ôɯ_ ¯¤¯¦¯¤ôôà ¯_ô ¯¤¯µ¯± ¯¤ô㯻ôôÄô_¯± ôö ¯¤ôãôɯ_¯¦ô㯤¯» ¯¤ôã¯øô_ô ô_ôà

¯¤ôã¯_ôâô_ôâôà ¯¤ô ôä ôãôÉ ¯¤¯»ôöôâ¯_ ¯¤ô  ô_ôà¯øô_ô ôä ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯±ôö¯¤ô_ôà ôɯ»ôâô ôà ¯ø¯±¯¤ôÉô_¯¤ ¯¬ô௡¯¤ ¯¤ôãôɯ_¯»ôöôä ...ô㯤ô  ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ôàô ¯¤ ôãô_¯_¯» ¯¤ôö¯±ôöô_ôã 1984 ¯¤ôö ôɯ_¯±¯_ôà ¯¤ôã¯_ô_ôö¯¤ô ¯¤¯» ôöô㯤 ¯_¯»ôä ¯¤ô㯵¯_ôö¯ø ¯¤ôãôä ¯¤ôãôàôö¯¤¯Á ¯¬ôã ôàôö ôɯ_ôãô ô㯱ôö¯¤ô_ôà ¯áôöô_ôãôà ¯»¯_ôöôä ¯¤ôãôįÇô_¯± ôÉô  ¯¤ô㯨¯áôö¯á ¯¤ôã¯ø¯±¯¤ôÉô_ôà ôö ôãô_¯_ ôɯ¯±¯ø ¯»ôâ¯øô_ôÉ ô㯱ôɯ_ô_ôà ôɯáôãôâôà

ô_¯¬¯±¯_ ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ôį_¯¤¯ø¯»ôà ôôä ¯¤ô㯻¯µôöô_¯± ôö ¯¤ô㯻¯«¯¬ô_ô௤¯» ôôàôö ô㯤 ô_ôɯ± ¯«¯_ ¯¤ôö ¯_¯ø¯Ç ¯øôöô  ôö¯µôôà ¯¬¯»¯øôâô_ôâ ôį¬ô_¯± ôö ôį£ô ôÄ ¯»¯±¯¤ôà

¯ø¯¤¯_ôɯ¤ ôɯ¤ ¯¤¯±¯¬¯á ¯Âôö¯±¯Â ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯¬ô௤ô ¯±ô_ôÄ ¯¤¯¬¯_ô  -ôö ôâ¯ø ô_ôÄôöô  ¯±¯¬¯áôä ¯¼¯¬ô_¯¤- ôôä ¯¤ô  ôÄôãô_ôàôɯ¤ ô_ôį±ôà ¯¤ô㯤ôö¯Ç¯¤ô  ôö ôã¯_¯» ¯¤¯_ô ôä ô௡¯¤ ¯¬¯¤ô㯤ôö¯Ç¯¤ô  ôàôä ¯¤ô㯤¯µô ¯¤ôÉ ¯¬ôã ¯¤¯_ô ôä ôÄôã ôɯ¤ ôàôö ¯»¯¤¯¬ôöôà ôɯ_¯±ôÉ ô_¯_ô㯬 ¯¤ô㯤ô ¯_¯¤ô  ôɯ»¯_¯»ôà ôö ¯_¯±ô_¯»ôà ôö ô_¯«ôÉôã ¯_¯»ôä ¯±¯Â¯¤ôã ¯¤ôã¯øô_ô  ôö ¯¤ôãôɯ¯»ôɯ_ ¯¤ôãôɯ¨ôÉôãôä ¯¤ô㯻¯¤ôôà ôö ¯¤ôãôâôö¯¤ô ô_ô  ¯¤ô㯤¯Â¯»ôɯ¤¯_ô_ôà ¯¤ôãôɯ¯_ôôà ôö ô_¯¦¯¤ô ¯¬¯¤ôãô ¯_¯¬ôà ôã ¯¤ôö¯±ôöô_ôã ¯¤ô㯤ô ¯üôÉôà ¯¤ôã¯_ô_¯¤¯_ô_ôà ¯¤ô㯫ôÉôöôãô_ôà ¯¤ô㯻ôä ¯»¯_ô㯬 ¯¤ô㯤ô ¯_¯¤ô  ¯»ô¯±¯øôà ôö ¯±¯¤¯_¯»ôà ôö ¯¤ô㯤ôàôÉ ¯_¯±ô_¯»ôà

¯±ôö¯¤ô_ôà ôÉôɯ»¯_ôà ...¯¤¯±¯«¯_ô௤ ¯ø¯¤¯_ôɯ¤
( )
  Dina_Nabil | Feb 28, 2014 |
Showing 2 of 2
no reviews | add a review
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Series (with order)
Canonical title
Original title
Alternative titles
Original publication date
People/Characters
Important places
Important events
Related movies
Awards and honors
Epigraph
Dedication
First words
Quotations
Last words
Disambiguation notice
Publisher's editors
Blurbers
Publisher series
Original language

References to this work on external resources.

Wikipedia in English

None

Book description
Haiku summary

No descriptions found.

No library descriptions found.

Quick Links

Swap Ebooks Audio

Popular covers

None

Rating

Average: (4)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 2
4.5
5

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,993,123 books! | Top bar: Always visible