HomeGroupsTalkZeitgeist
Hide this

Results from Google Books

Click on a thumbnail to go to Google Books.

_㯤 by __ _…
Loading...

_㯤

by __ _ ɯ_

MembersReviewsPopularityAverage ratingConversations
222,551,640 (3)None
Recently added bydinanabil, Dina_Nabil

None.

None
Loading...

Sign up for LibraryThing to find out whether you'll like this book.

No current Talk conversations about this book.

Showing 2 of 2
_ôÉôã ¯ø¯±¯¤ôÉôä ôÉôÉô_¯_...¯¬¯»ôÄôãôÉ ¯_ô  ¯¤ôãôâô_¯µ¯± ôį¤ôãô_¯Âôöô㯤 ¯¤ôãôãôä ¯¬ô_ô⯱¯± ¯¬ô_ôâôä ¯_¯± ôö ôÉô ¯áôâôä ôö ¯¬¯«ôÄôã ôôã¯_ôôä ô_¯Â¯ø ô ô¯_ôà ô_¯¬¯á¯« ¯¬¯¤ôã¯_¯¤¯«ô_ôà ôö ¯¤ô㯫¯_¯¬ ôö ôÄôã ôÉô  ôɯ± ¯»¯_¯» ô_¯øôà

¯»¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤ô  ¯»ô ¯ü¯± ôãôã¯_ôÉôã ¯¬ôö¯Âô௻ô_ô  ô ¯ü¯± :

¯¤ô㯤ôöôãôä :¯¤ô㯤ôɯ¬¯±¯¤¯áôö¯± ¯øôà ôɯÂô ôöô  ôö ¯¬¯¤¯á¯« ôö ¯¬ô_¯¬¯±¯± ¯Âô ôöô ôà ¯¬¯_¯»¯¤¯± ôôã¯_ôôä ôö ¯¤ôãôɯ_ôãô ¯¬ô_ôâ¯_ô ôÄ ¯¬ôįøôà

¯¤ôã¯Ç¯¤ô ôä : ¯¤ô ôà ¯_ôÉôã ¯ø¯±¯¤ôÉôä ¯¡ôö ¯¤¯¬¯_¯¤¯ø ¯¤ôį¬¯±...ô¯¤ôã¯_ô_¯¤ôà ¯_ôÉôöôɯ¤ ôãô_¯_¯» ôÉô ¯áôâô_ôà ôö ¯_ôãôä ¯¤ô㯱¯¼ôÉ ôÉô  ¯¡ôãôÄ ¯¤ô ô ¯¤ ô ¯µ¯± ¯_ôãôä ôâôöô㯬ôà ¯¤ôã¯_ô_¯¤ôà...ôö ¯¤¯¡¯¤ ôį¤ô ¯» ¯¤ôã¯_ô_¯¤ôà ¯¼ô_¯± ôÉô ¯áôâô_ôà ôô_ôÄôöô  ¯»¯á¯¬ô_ôâ ¯¤ôãôÉô ¯áôâ ¯_ôãô_ô௤ ô ôö¯_ ôÉô  ¯_¯øôÉ ¯¤ôãôÉô ¯áôâô_ôà ôôä ¯_¯ø ¯¡¯¤¯»ôà...¯¤¯¡¯¤ ôį¤ô  ¯¤ô㯬¯±¯_ ô_ô⯻ôã ôö ô_ôÉôö¯» ¯¬ô_¯ø ¯¤ôãôâ¯ø¯± ôÄôã ô_ôöôÉ ôôɯ¤ ¯¤ôãôɯ¤ô ¯_ ¯¤ô  ô_¯¬¯á¯« ¯¬ô_ôà ¯_ôãôä ô_¯ø ¯¤ôã¯_¯¤ôÄôÉ ¯¤ô_¯¦¯¤ ¯¬ô㯤 ¯_¯¬¯¬ ¯¤ôö ¯¬ô㯤 ¯»ôàôÉôà

ôö ¯_ôä ôɯ¤ ô⯤ôã ôį¤ôãô_¯Âôöô㯤 "¯¤ô  ¯¤ô㯤ô ¯_¯¤ô  ô㯤 ô_¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤ô  ô_ôÄôöô  ¯_¯±¯¤ ¯¤ô㯤 ¯_ôãôä ¯_¯_¯¤¯¬ ¯¤ô㯤¯¨¯±ô_ô_ô "...ôö ¯¬¯¤ô㯻¯¤ôãôä ô¯¤ôã¯_¯±ô_ôà ¯¤ôãôɯáôãôâôà ôãô_¯_¯» ôÉôö¯Âôö¯øôà ôâ¯á ¯¤ô㯤 ôôä ¯¤ô㯻¯Âô ôä ¯_ôãôä ¯¤ô㯤¯¨¯±

¯¤¯¡¯¤ ¯á¯¬ô⯻ ¯¤ô㯱¯£ôä ¯¤ô㯤ôöôã ¯»ôÄôöô  ô⯵ôà ¯»¯¤ôôà...ôö ¯¤¯¡¯¤¯á¯¬ô⯻ ¯¤ô㯱¯£ôä ¯¤ôã¯Ç¯¤ô ôä ¯»ôÄôöô  ô⯵ôà ¯_¯üô_ôÉôà
¯¤ôɯ¤ ¯¤ô ¯¤ ôôɯ_¯Â¯» ¯¤ôö ôã¯_ôãôä ¯»¯±¯ø¯ø¯» ¯¬ô_ô ôàôɯ¤ ô¯Â¯¤¯Á ¯¤ô㯻ôâô_ô_ôÉ ôɯ»ôö¯_¯á
( )
  dinanabil | Feb 28, 2014 |
_ôÉôã ¯ø¯±¯¤ôÉôä ôÉôÉô_¯_...¯¬¯»ôÄôãôÉ ¯_ô  ¯¤ôãôâô_¯µ¯± ôį¤ôãô_¯Âôöô㯤 ¯¤ôãôãôä ¯¬ô_ô⯱¯± ¯¬ô_ôâôä ¯_¯± ôö ôÉô ¯áôâôä ôö ¯¬¯«ôÄôã ôôã¯_ôôä ô_¯Â¯ø ô ô¯_ôà ô_¯¬¯á¯« ¯¬¯¤ôã¯_¯¤¯«ô_ôà ôö ¯¤ô㯫¯_¯¬ ôö ôÄôã ôÉô  ôɯ± ¯»¯_¯» ô_¯øôà

¯»¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤ô  ¯»ô ¯ü¯± ôãôã¯_ôÉôã ¯¬ôö¯Âô௻ô_ô  ô ¯ü¯± :

¯¤ô㯤ôöôãôä :¯¤ô㯤ôɯ¬¯±¯¤¯áôö¯± ¯øôà ôɯÂô ôöô  ôö ¯¬¯¤¯á¯« ôö ¯¬ô_¯¬¯±¯± ¯Âô ôöô ôà ¯¬¯_¯»¯¤¯± ôôã¯_ôôä ôö ¯¤ôãôɯ_ôãô ¯¬ô_ôâ¯_ô ôÄ ¯¬ôįøôà

¯¤ôã¯Ç¯¤ô ôä : ¯¤ô ôà ¯_ôÉôã ¯ø¯±¯¤ôÉôä ¯¡ôö ¯¤¯¬¯_¯¤¯ø ¯¤ôį¬¯±...ô¯¤ôã¯_ô_¯¤ôà ¯_ôÉôöôɯ¤ ôãô_¯_¯» ôÉô ¯áôâô_ôà ôö ¯_ôãôä ¯¤ô㯱¯¼ôÉ ôÉô  ¯¡ôãôÄ ¯¤ô ô ¯¤ ô ¯µ¯± ¯_ôãôä ôâôöô㯬ôà ¯¤ôã¯_ô_¯¤ôà...ôö ¯¤¯¡¯¤ ôį¤ô ¯» ¯¤ôã¯_ô_¯¤ôà ¯¼ô_¯± ôÉô ¯áôâô_ôà ôô_ôÄôöô  ¯»¯á¯¬ô_ôâ ¯¤ôãôÉô ¯áôâ ¯_ôãô_ô௤ ô ôö¯_ ôÉô  ¯_¯øôÉ ¯¤ôãôÉô ¯áôâô_ôà ôôä ¯_¯ø ¯¡¯¤¯»ôà...¯¤¯¡¯¤ ôį¤ô  ¯¤ô㯬¯±¯_ ô_ô⯻ôã ôö ô_ôÉôö¯» ¯¬ô_¯ø ¯¤ôãôâ¯ø¯± ôÄôã ô_ôöôÉ ôôɯ¤ ¯¤ôãôɯ¤ô ¯_ ¯¤ô  ô_¯¬¯á¯« ¯¬ô_ôà ¯_ôãôä ô_¯ø ¯¤ôã¯_¯¤ôÄôÉ ¯¤ô_¯¦¯¤ ¯¬ô㯤 ¯_¯¬¯¬ ¯¤ôö ¯¬ô㯤 ¯»ôàôÉôà

ôö ¯_ôä ôɯ¤ ô⯤ôã ôį¤ôãô_¯Âôöô㯤 "¯¤ô  ¯¤ô㯤ô ¯_¯¤ô  ô㯤 ô_¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤ô  ô_ôÄôöô  ¯_¯±¯¤ ¯¤ô㯤 ¯_ôãôä ¯_¯_¯¤¯¬ ¯¤ô㯤¯¨¯±ô_ô_ô "...ôö ¯¬¯¤ô㯻¯¤ôãôä ô¯¤ôã¯_¯±ô_ôà ¯¤ôãôɯáôãôâôà ôãô_¯_¯» ôÉôö¯Âôö¯øôà ôâ¯á ¯¤ô㯤 ôôä ¯¤ô㯻¯Âô ôä ¯_ôãôä ¯¤ô㯤¯¨¯±

¯¤¯¡¯¤ ¯á¯¬ô⯻ ¯¤ô㯱¯£ôä ¯¤ô㯤ôöôã ¯»ôÄôöô  ô⯵ôà ¯»¯¤ôôà...ôö ¯¤¯¡¯¤¯á¯¬ô⯻ ¯¤ô㯱¯£ôä ¯¤ôã¯Ç¯¤ô ôä ¯»ôÄôöô  ô⯵ôà ¯_¯üô_ôÉôà
¯¤ôɯ¤ ¯¤ô ¯¤ ôôɯ_¯Â¯» ¯¤ôö ôã¯_ôãôä ¯»¯±¯ø¯ø¯» ¯¬ô_ô ôàôɯ¤ ô¯Â¯¤¯Á ¯¤ô㯻ôâô_ô_ôÉ ôɯ»ôö¯_¯á
( )
  Dina_Nabil | Feb 28, 2014 |
Showing 2 of 2
no reviews | add a review
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Series (with order)
Canonical title
Original title
Alternative titles
Original publication date
People/Characters
Important places
Important events
Related movies
Awards and honors
Epigraph
Dedication
First words
Quotations
Last words
Disambiguation notice
Publisher's editors
Blurbers
Publisher series
Original language

References to this work on external resources.

Wikipedia in English

None

Book description
Haiku summary

No descriptions found.

No library descriptions found.

Quick Links

Swap Ebooks Audio

Popular covers

None

Rating

Average: (3)
0.5
1
1.5
2
2.5
3 2
3.5
4
4.5
5

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 120,006,613 books! | Top bar: Always visible