HomeGroupsTalkZeitgeist
Hide this

Results from Google Books

Click on a thumbnail to go to Google Books.

_ _ _ 200 _ by __…
Loading...

_ _ _ 200 _

by __

MembersReviewsPopularityAverage ratingConversations
222,551,640 (5)None
Recently added bydinanabil, Dina_Nabil

None.

None
Loading...

Sign up for LibraryThing to find out whether you'll like this book.

No current Talk conversations about this book.

Showing 2 of 2
ö ôãôÄô  ôàôã ô_ôÉôÄô  ¯¤ô㯻¯_¯¬ô_¯± ¯_ô  ¯»¯£¯Çô_¯± ô௡¯¤ ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ôôä ¯«¯¨¯µô_¯»ôä ¯¬ôɯ¯±¯ø ¯_¯áôö¯± ôôä ¯±ô_ôô_ôö¯Ù..¯_¯_ô ¯¤ ô㯤 ¯¤¯üô 

¯¡ô௬¯» ôö ¯¤ô ¯¤ ôôä ¯¤ôã¯_¯¤¯«¯±¯© ôÉô  ¯_ôɯ±ôä ¯¬¯Â¯¤ô ¯¬ ¯¤¯¬ôä ¯¤ôãôä ôɯ_¯±¯¦ ¯¤ôãô⯤ô௱¯© ôãôãôį»¯¤¯¬ ...ôö ¯¬¯_¯ø ¯¤ô  ¯¤ôį»ôôä ôÉô  ¯«¯±¯¤¯Á ¯_¯«¯±¯¤¯» ¯¤ôãôį»¯¬ ôÉôɯ¤ ô_¯_¯»¯¤¯Â ôÉô  ¯_ôö¯± ¯¤ô㯤¯_¯¬ôÄô_¯© ôö ¯øôö¯± ¯¤ôãô ¯«¯± ôɯ_¯»¯øô㯩 ¯¤ô㯤¯_¯_¯¤¯± ¯¤¯»¯Âôà ¯¤ôãôä ¯¤ôã¯Âô ¯¤¯_ ¯¤ô㯤¯¦¯¨ôÉ ¯¤ô ¯¡¯¤ôÄ ôö ôàôö ¯Âô ¯¤¯_ ¯¤ô㯤ô௱¯¤ôÉ -ôö ôàôä ¯¤ôã¯_¯¤¯ø¯© ¯¤ô㯻ôä ¯µ¯±¯» ¯¤¯_ôãôö¯¬ôä ôôä ¯¤ôã¯_ô_¯¤¯© ôô_ôɯ¤ ¯¬¯_¯ø ôôä ¯_ô_¯¤¯±¯»ôä ¯¤ô㯫¯¨¯µô_¯© ôãôãôɯ_¯±¯¦- ôö ¯¤ô ¯¤ ¯¤ôɯ«ôä ¯¤ôãôä ¯Â¯¤ô ¯¬ôà ôãôɯ_¯» ¯¡ôãôÄ ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ô㯤¯µô¯± ¯¤ô㯦¯¨ôÉ ôö ôį_¯¤¯ø¯© ¯¤ô㯤¯áô¯¤ôã "¯«¯¬¯á¯» " ôôä ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ...ôö ¯¬¯_¯ø ¯¤ô  ¯_¯£ôã ¯¤¯¬ôä ¯_ô  ¯_¯_¯±ôà ôö ôö¯µôã ¯¤ôãôä ¯¤¯_ôɯ¤¯_ôä ¯¤ô ôà ¯¬40 ¯Âô ô_¯© ôö ôàôö ôɯ¬¯¤ô㯼 ¯¦¯¨ôÉ ¯¤ô ¯¡¯¤ôÄ ôö ôɯ¤¯_¯¤ôã ¯¦¯¨ôÉ ¯¤ô㯤ô ...ôį¤ô  ¯¤ôãô⯱¯¤¯± ¯µ¯±ô_¯_¯¤ ¯¬¯_¯øôÉ ¯¤ôÉôį¤ô ô_¯»ô ¯¤ ô㯫¯±¯¤¯Á ¯¤ôãôį»¯¤¯¬

ôãôÉ ¯¤ôÄô  ¯áôô㯩 ôɯ±ôôàôà ôöô㯤 ôɯøôã¯_ôà ôãôã¯ø¯±¯Â¯© ¯¤ô㯻ôä ô_¯øô¯_ ôô_ô௤ ¯¤¯¬ôä 40 ¯Âô ô_¯© ôÉô  ¯¤¯Âôã ôį»¯¤¯¬ ¯¤¯_¯Â¯¬ô ôä...ôö ¯üôã ¯¤ôã¯_ôãôÉ ôôä ¯¤ô ôä ¯¤ô⯱¯£ôà ô_ôöôɯ¤

ôį¤ô ¯» ¯¤ôÉôä ôàôä ¯¤ôã¯_ôã ôôä ¯»ôãôÄ ¯¤ô㯤¯_ôɯ© ¯¬¯¤¯«¯»¯±¯¤ôÄ ôÉôį»¯¬¯© ¯_ô ôöôä ôãôãôÉôį»¯¬¯© ¯¤ôã¯_¯¤ôɯ© ôÉô  ¯¦ôÉô  ¯¤ôãô⯱¯¤¯Á¯© ôãôã¯ÂôÉô_¯_...ôö ôɯ¤ ¯¤ô  ¯ø¯¨ô㯻 ¯»ôãôÄ ¯¤ôãô⯤¯_¯© ¯¤ôãôÉôâ¯ø¯_¯© ¯_¯»ôä ¯±¯£ô_¯»ôà ¯¬¯_ô_ô ôà...¯¡ôãôÄ ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ô㯤¯_¯±ôâ ¯¤ô㯦¯¨ôÉ ¯¤ôãôɯ¼ôãô ¯¬¯¼ô㯤ô ôÉôâôöôä ¯¤¯µô¯± ôö ¯¬¯ø¯¤¯¨ôãôà -¯¬ô㯤 ôɯ¬¯¤ô㯼¯©- ¯¤ôã¯øô ô_¯¤ ¯¡¯¤¯»ô௤
*************************
ôôä ¯¤¯_¯»¯_¯¤¯±¯© ¯¤¯_¯»ôɯ±¯» ¯¤¯_¯¬ôö¯_ô_ô  ¯_¯¤ô¯± ¯¬ôä ¯¤ô ô_¯_ ôÉô ¯µôö¯± ¯¤ôã¯øô ô_¯¤ ôÄôãô௤...¯¤ôɯ_ôÄ ô_¯øôä ôãô_¯±ôä ¯»ôãôÄ ¯¤ôã¯áôô㯩 ôôä ¯_ô ôö¯¤¯»ô௤ ¯¤ôã¯_¯«¯± ¯¤ô  ôàô ¯¤ôÄ ¯_¯¤ôãôÉ ¯¤ôį¬¯± ¯¬ôįÇô_¯± ôÉô  ¯¤ôãôɯø¯±¯_¯© ôö ¯¤ôãôÉôį»¯¬¯© ôö ¯_ô_¯¤¯±¯© ¯Â¯ø¯»ôä ôôä ô ô௤ô_¯© ¯¤ô㯤¯_¯¬ôö¯_

¯¤ôį»¯«ô¯» ôɯ_ ¯¤ô ô_¯_ ôÉô ¯µôö¯± ¯¤ô  ôàô ¯¤ôÄ ¯_¯¤ôãôÉ ôö¯¤ôâ¯_ôä ô_ôÉôÄô  ¯¤ôã¯_ô¯± ¯¤ôãô_ôà ô_ôöôɯ¤...ôö ¯_¯¤ôãôÉ ¯_¯_¯±ôä ¯¬ô_ô  ¯áô_¯¤¯» ôį»¯¤¯¬ ô_ôÉôÄô  ¯¤ôãôã¯Âôö¯Á ¯¤ôãô_ôà ¯øôöôɯ¤
*************************
¯¬¯_¯ø ¯¡ôãôÄ ¯»¯±ô_¯ø ôÉô ôä ¯»ôâô_ô_ôÉ ¯¤¯ø¯¬ôä ¯¤ôö ôö¯¤ôâ¯_ôä¯Ù¯Ù...¯¤ô ôà ¯_ôöôã ¯¤ôã¯_¯¤ôãôÉ ôôä 200 ôãô㯱¯¤¯_¯_ ¯¤ô ô_¯_ ôÉô ¯µôö¯±

ôö ¯¬ô_ôÄôôä

( )
  dinanabil | Feb 28, 2014 |
ö ôãôÄô  ôàôã ô_ôÉôÄô  ¯¤ô㯻¯_¯¬ô_¯± ¯_ô  ¯»¯£¯Çô_¯± ô௡¯¤ ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ôôä ¯«¯¨¯µô_¯»ôä ¯¬ôɯ¯±¯ø ¯_¯áôö¯± ôôä ¯±ô_ôô_ôö¯Ù..¯_¯_ô ¯¤ ô㯤 ¯¤¯üô 

¯¡ô௬¯» ôö ¯¤ô ¯¤ ôôä ¯¤ôã¯_¯¤¯«¯±¯© ôÉô  ¯_ôɯ±ôä ¯¬¯Â¯¤ô ¯¬ ¯¤¯¬ôä ¯¤ôãôä ôɯ_¯±¯¦ ¯¤ôãô⯤ô௱¯© ôãôãôį»¯¤¯¬ ...ôö ¯¬¯_¯ø ¯¤ô  ¯¤ôį»ôôä ôÉô  ¯«¯±¯¤¯Á ¯_¯«¯±¯¤¯» ¯¤ôãôį»¯¬ ôÉôɯ¤ ô_¯_¯»¯¤¯Â ôÉô  ¯_ôö¯± ¯¤ô㯤¯_¯¬ôÄô_¯© ôö ¯øôö¯± ¯¤ôãô ¯«¯± ôɯ_¯»¯øô㯩 ¯¤ô㯤¯_¯_¯¤¯± ¯¤¯»¯Âôà ¯¤ôãôä ¯¤ôã¯Âô ¯¤¯_ ¯¤ô㯤¯¦¯¨ôÉ ¯¤ô ¯¡¯¤ôÄ ôö ôàôö ¯Âô ¯¤¯_ ¯¤ô㯤ô௱¯¤ôÉ -ôö ôàôä ¯¤ôã¯_¯¤¯ø¯© ¯¤ô㯻ôä ¯µ¯±¯» ¯¤¯_ôãôö¯¬ôä ôôä ¯¤ôã¯_ô_¯¤¯© ôô_ôɯ¤ ¯¬¯_¯ø ôôä ¯_ô_¯¤¯±¯»ôä ¯¤ô㯫¯¨¯µô_¯© ôãôãôɯ_¯±¯¦- ôö ¯¤ô ¯¤ ¯¤ôɯ«ôä ¯¤ôãôä ¯Â¯¤ô ¯¬ôà ôãôɯ_¯» ¯¡ôãôÄ ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ô㯤¯µô¯± ¯¤ô㯦¯¨ôÉ ôö ôį_¯¤¯ø¯© ¯¤ô㯤¯áô¯¤ôã "¯«¯¬¯á¯» " ôôä ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ...ôö ¯¬¯_¯ø ¯¤ô  ¯_¯£ôã ¯¤¯¬ôä ¯_ô  ¯_¯_¯±ôà ôö ôö¯µôã ¯¤ôãôä ¯¤¯_ôɯ¤¯_ôä ¯¤ô ôà ¯¬40 ¯Âô ô_¯© ôö ôàôö ôɯ¬¯¤ô㯼 ¯¦¯¨ôÉ ¯¤ô ¯¡¯¤ôÄ ôö ôɯ¤¯_¯¤ôã ¯¦¯¨ôÉ ¯¤ô㯤ô ...ôį¤ô  ¯¤ôãô⯱¯¤¯± ¯µ¯±ô_¯_¯¤ ¯¬¯_¯øôÉ ¯¤ôÉôį¤ô ô_¯»ô ¯¤ ô㯫¯±¯¤¯Á ¯¤ôãôį»¯¤¯¬

ôãôÉ ¯¤ôÄô  ¯áôô㯩 ôɯ±ôôàôà ôöô㯤 ôɯøôã¯_ôà ôãôã¯ø¯±¯Â¯© ¯¤ô㯻ôä ô_¯øô¯_ ôô_ô௤ ¯¤¯¬ôä 40 ¯Âô ô_¯© ôÉô  ¯¤¯Âôã ôį»¯¤¯¬ ¯¤¯_¯Â¯¬ô ôä...ôö ¯üôã ¯¤ôã¯_ôãôÉ ôôä ¯¤ô ôä ¯¤ô⯱¯£ôà ô_ôöôɯ¤

ôį¤ô ¯» ¯¤ôÉôä ôàôä ¯¤ôã¯_ôã ôôä ¯»ôãôÄ ¯¤ô㯤¯_ôɯ© ¯¬¯¤¯«¯»¯±¯¤ôÄ ôÉôį»¯¬¯© ¯_ô ôöôä ôãôãôÉôį»¯¬¯© ¯¤ôã¯_¯¤ôɯ© ôÉô  ¯¦ôÉô  ¯¤ôãô⯱¯¤¯Á¯© ôãôã¯ÂôÉô_¯_...ôö ôɯ¤ ¯¤ô  ¯ø¯¨ô㯻 ¯»ôãôÄ ¯¤ôãô⯤¯_¯© ¯¤ôãôÉôâ¯ø¯_¯© ¯_¯»ôä ¯±¯£ô_¯»ôà ¯¬¯_ô_ô ôà...¯¡ôãôÄ ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ô㯤¯_¯±ôâ ¯¤ô㯦¯¨ôÉ ¯¤ôãôɯ¼ôãô ¯¬¯¼ô㯤ô ôÉôâôöôä ¯¤¯µô¯± ôö ¯¬¯ø¯¤¯¨ôãôà -¯¬ô㯤 ôɯ¬¯¤ô㯼¯©- ¯¤ôã¯øô ô_¯¤ ¯¡¯¤¯»ô௤
*************************
ôôä ¯¤¯_¯»¯_¯¤¯±¯© ¯¤¯_¯»ôɯ±¯» ¯¤¯_¯¬ôö¯_ô_ô  ¯_¯¤ô¯± ¯¬ôä ¯¤ô ô_¯_ ôÉô ¯µôö¯± ¯¤ôã¯øô ô_¯¤ ôÄôãô௤...¯¤ôɯ_ôÄ ô_¯øôä ôãô_¯±ôä ¯»ôãôÄ ¯¤ôã¯áôô㯩 ôôä ¯_ô ôö¯¤¯»ô௤ ¯¤ôã¯_¯«¯± ¯¤ô  ôàô ¯¤ôÄ ¯_¯¤ôãôÉ ¯¤ôį¬¯± ¯¬ôįÇô_¯± ôÉô  ¯¤ôãôɯø¯±¯_¯© ôö ¯¤ôãôÉôį»¯¬¯© ôö ¯_ô_¯¤¯±¯© ¯Â¯ø¯»ôä ôôä ô ô௤ô_¯© ¯¤ô㯤¯_¯¬ôö¯_

¯¤ôį»¯«ô¯» ôɯ_ ¯¤ô ô_¯_ ôÉô ¯µôö¯± ¯¤ô  ôàô ¯¤ôÄ ¯_¯¤ôãôÉ ôö¯¤ôâ¯_ôä ô_ôÉôÄô  ¯¤ôã¯_ô¯± ¯¤ôãô_ôà ô_ôöôɯ¤...ôö ¯_¯¤ôãôÉ ¯_¯_¯±ôä ¯¬ô_ô  ¯áô_¯¤¯» ôį»¯¤¯¬ ô_ôÉôÄô  ¯¤ôãôã¯Âôö¯Á ¯¤ôãô_ôà ¯øôöôɯ¤
*************************
¯¬¯_¯ø ¯¡ôãôÄ ¯»¯±ô_¯ø ôÉô ôä ¯»ôâô_ô_ôÉ ¯¤¯ø¯¬ôä ¯¤ôö ôö¯¤ôâ¯_ôä¯Ù¯Ù...¯¤ô ôà ¯_ôöôã ¯¤ôã¯_¯¤ôãôÉ ôôä 200 ôãô㯱¯¤¯_¯_ ¯¤ô ô_¯_ ôÉô ¯µôö¯±

ôö ¯¬ô_ôÄôôä

( )
  Dina_Nabil | Feb 28, 2014 |
Showing 2 of 2
no reviews | add a review
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Series (with order)
Canonical title
Original title
Alternative titles
Original publication date
People/Characters
Important places
Important events
Related movies
Awards and honors
Epigraph
Dedication
First words
Quotations
Last words
Disambiguation notice
Publisher's editors
Blurbers
Publisher series
Original language

References to this work on external resources.

Wikipedia in English

None

Book description
Haiku summary

No descriptions found.

No library descriptions found.

Quick Links

Swap Ebooks Audio

Popular covers

None

Rating

Average: (5)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5 2

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,636,912 books! | Top bar: Always visible