HomeGroupsTalkZeitgeist
Happy Holidays! The 12 Days of LT scavenger hunt is going on. Can you solve the clues?
This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Privacy Policy. Your use of the site and services is subject to these policies and terms.

Publisher Series: Fryske Akademy

Publisher Series by cover

1–8 of 76 ( next | show all )
 
 

Works (76)

TitlesOrder
Plantenammen yn Fryslân by D. Franke107
Fryslân sjongt by Fryske Akademy125
Fryske stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. J. H. Brouwer op syn sechstichste jierdei 23 augustus 1960 by J.H. Brouwernr. 180
Op 't aljemint : in samling taeleigen gearswile by J.K. Dijkstra196
Op 'e taelhelling. Losse trochsneden fan Frysk taellibben by Douwe Annes Tamminga227 & 430
Frieslands middeleeuwse marktrechten by M.P. van Buijtenen261
De Friezen en hun taal : een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en naar de houding ten aanzien van het Fries by L. Pietersennr. 350
De gitaer by it boek by Fedde Schurer361
De koarte kriem : forhalen fan nei '45 by Jan J. Bylsma379
Stinzeplanten yn Fryslân : statussymboal út de âlde tiid by D. T. E. van der Ploeg413
Skiednis fan Menameradiel by O. Santema427
Op 'e taelhelling : losse trochsneden fan Frysk taellibben. - II by D. A. Tamminga430
Schets van de geschiedenis van Oost-Friesland by Günther Möhlmann439
Twataligens : ynlieding yn ûnderskate aspekten fan de twataligens by K. Boelens441
Samle fersen by Fedde Schurer463
De toekomstige leerkrachten en het Fries : een onderzoek op de pedagogische academies en opleidingsscholen voor kleuterleidsters in Friesland by Lieuwe Pietersennr. 470
50 jier SSFS Bernlef : by gelegenheit fan it tsiende lustrum by Anne Harmsma473
Lemsterlan : in kuijerke troch it forline by A. E. Klijnsmanr. 479
Friesland monumentaal : in takomst foar ús forline by S. J. van der Molen482
Vogels in Friesland. - 1 by D. T. E. van der Ploeg494
Vogels in Friesland. - 2 by D. T. E. van der Ploeg507
Lyts hânboek fan de Fryske literatuer by Klaes Dykstra517
It samle dichtwurk by J. C. P. Salverda518
Skiednis fan de Fryske biweging by Sj. van der Schaaf520
Atlas fan de floara fan Fryslân by D. T. E. van der Ploeg525
Kroniek van een Friese boer : de aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema de Wirdum by Doeke Wijgers Hellema542
Vogels in Friesland. - 3 by D. T. E. van der Ploeg557
Language & language attitudes in a bilingual community: Terherne (Friesland) by James Floyd Smithnr. 585
Rond Viglius van Aytta : enige brieven van zijn hand en enige opstellen by E.H. Waterbolk587
Samle fersen by Piter Jelles Troelstra589
Frysk wurdboek. 1: Frysk-Nederlânsk : hânwurdboek fan 'e Fryske taal by J.W. Zantema631
Taal yn Fryslân : ûndersyk nei taalgedrach en taalhâlding yn Fryslân by D. Gorter638
Frisian Reference Grammar by Pieter Meyes Tiersma644
Frysk wurdboek. 2: Nederlânsk-Frysk : hânwurdboek fan 'e Fryske taal by W. Visser649
Fryske nammen. - 6 by N. R. Århammar660
Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid by Oebele Vries663
Ûnder rjocht : bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis by Koen Zondagnû. 676
De wereld volgens Abel Eppens : een Ommelander boer uit de zestiende eeuw by W. Bergsma685
Bitgum : de skiednis fan Bitgum en Bitgummole by Taco Kingma694
It kritysk kerwei: Resinsjes en skogingen, 1950-1970 (Holder-rige) by Anne Wadmannr. 717
Ald ark by Albert Mulder727
European lesser used languages in primary education : inventory and proceedings of the colloquy by Jantsje Sikma731
Friese cultuur in de jonge Republiek : een historisch interpretatiekader by Ph. H. Breuker740
Achtkarspelen : oars as oars? by J.J. Spahr van der Hoek745
Himmelumer Aldefurd en Noardwalde: In tal aspekten fan de skiednis fan in eardere gritenij (Rige steds-, doarps- en stre by G. Abma753
Taal fan klerken en klanten : ûndersyk nei it Frysk en it Nederlânsk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean by Durk Gorter758
It Leewarders : in taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert by Reitze J. Jonkmannr. 771
Rimen & teltsjes by Broerren Halbertsma773
Taalpeiling yn Fryslân : onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool by Sikko de Jong780
Oer oarmans en eigen: Essayistysk en kritysk ferskaat (mei bibliografy 1972-1994) (Holder-rige) by Anne Wadman789
Frisian as first and second language : sociolinguistic and socio-psychological aspects of the acquisition of Frisian among Frisian and Dutch primary school children by Jehannes Ytsma797
Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen by Durk Gorter807
Gloria parendi : dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1654 by Graaf van Nassau-Dietz Willem Frederik812
Samle fersen (Holder-rige) by Douwe Kalma820
Het Fries als kleine Europese taal by D. Gorter823
Obe Postma als auteur van het sublieme by Ph. H. Breuker824
Bilingualism and education : a bibliography on European regional or minority languages by R. S. Tjeerdsma836
De Fryske heilingen fan de Halbertsma's by Ph. H. Breuker845
Het rode tasje van Salverda : burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw by Goffe Jensma852
Geschiedenis van Friesland 1750-1995 by Johan Frieswijk853
Mercator guide to organizations : providing information on lesser used languages by Rommert Tjeerdsma857
Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten by Pieter Duijff860
Om de ware gemeente en de oude gronden : geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden, 1531-1675 by S. Zijlstra908
Groninger godgeleerdheid in Friesland, 1830-1872 by Rienk Klooster913
Bibliotheca Hemsterhusiana : het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie by Jacob van Sluis917
Genootschapscultuur in Friesland : het Fries Genootschap 1827-2002 by Johan Frieswijk938
Veldgids landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden by Jan J. de Boer967
De gemaskerde god by G. Th Jensma973
Samle fersen by Obe Postmanr. 979
Armamentarium totius sapientiae = Een arsenaal van alle wetenschap : de Franeker academiebibliotheek in de zeventiende eeuw by Lydia S. Wierda982
Libben en wurk fan Aegidius Radaeus, de earste printer fan de akademy te Frjentsjer by Sybren Sybrandynr. 984
Het Oera Linda-boek : facsimile, transcriptie, vertaling by Goffe Jensma988
Grammatica Fries by Jan Popkema991
Eén grote familie : doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850 by C. Trompetter998
De kracht van de herhaling : oratie by Arjen P. Versloot1049
De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu by Jan Popkema1079

Series description

Related people/characters

Helpers

Rommert (91), Toledoth (1)
About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 130,919,713 books! | Top bar: Always visible