വിദ്യ ..

TalkBook Quotations

Join LibraryThing to post.

വിദ്യ ..

This topic is currently marked as "dormant"—the last message is more than 90 days old. You can revive it by posting a reply.

1harriscochin
Jun 27, 2012, 2:01pm

"ഞങ്ങൾ തുല്യദു:ഖിതരാണ്‌.
ഗുരുവും ശിഷ്യനും.
പഠിക്കാത്തത്‌ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഗുരു;
മനസ്സിലാവാത്തത്‌ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിവരുന്ന ശിഷ്യൻ
ഞങ്ങൾ തുല്യദു:ഖിതരാണ്‌."

- ('കുരുവി ഗോപി')